Navigatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid                     

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Florentina Dutch Design ingestemd is.

5. Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Florentina Dutch Design in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

6. Florentina Dutch Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

7. Door het gebruik van de internetsite van Florentina Dutch Design en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

8. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 

Artikel 2: Gegevens van de onderneming

Florentina Dutch Design

KvK: 68567294

BTW-nummer: NL223054732B01

E: info@florentinadutchdesign.nl

 

Artikel 3: Aanbiedingen

1. De aanbiedingen van Florentina Dutch Design zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken. Tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4: Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

2. Florentina Dutch Design en de koper komen uitdrukkelijk overeen, dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt (lid 4).

3. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Florentina Dutch Design zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als bewijs.

4. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Florentina Dutch Design garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Behoudend op prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW tarieven.

3. Kortingscodes en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur die vermeld zijn bij de aanbieding. De aanbieding wordt vermeld op de internetsite. 

4. De koper is de prijs verschuldigd die Florentina Dutch Design in haar bevestiging/factuur vermeld.

5. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

 

Artikel 6: Betaling

1. Bestellingen worden via de internetsite betaald via iDeal.

2. Indien een betalingstermijn door Florentina Dutch Design is afgesproken geldt dat enkel voor de betreffende bestelling. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder de dan alsnog te stellen overeen te komen voorwaarden.

3. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Florentina Dutch Design als gevolg van de niet nakoming door koper van dienst (betaling) verplichtingen heeft moeten maken.

4. In geval van niet-tijdige betaling is Florentina Dutch Design bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Florentina Dutch Design is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden bij een niet-tijdige betaling.

 

Artikel 7: Leveringen

1. Als plaats van levering geldt het adres wat de koper heeft opgegeven.

2. De bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Het streven is om de bestellingen, die voor 17.00 uur zijn besteld op werkdagen, dezelfde dag te versturen. Het streven voor bestellingen buiten werkdagen is maximaal 3 dagen. De genoemde levertijd geldt als een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Nadere informatie over levertijden worden vermeld op de website of worden op schriftelijke wijze kenbaar gemaakt.

3. Mocht de levertijd niet haalbaar zijn dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

4. Besteld de koper een product wat tijdelijk niet op voorraad is, dan zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Eventuele vertragingen worden schriftelijk of telefonisch doorgegeven.

5. Florentina Dutch Design is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging.

6. Pakketten worden aangeboden via DHL. Tenzij anders aangegeven.

7. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de aankoop te retourneren. Hiervoor verwijs ik u door naar de pagina retourneren.

Zodra wij het artikel hebben ontvangen, gaan wij over tot terugbetaling.

 

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid

1. Florentina Dutch Design garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. Florentina Dutch Design is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Florentina Dutch Design en is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

3. De factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

4. Indien Florentina Dutch Design, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5. Er is geen sprake van garantie, indien

- slijtage als normaal beschouwd kan worden.

- beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

- er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht.

- er reparaties zijn uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van Florentina Dutch Design.

- gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.

6. De koper is gehouden Florentina Dutch Design te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Florentina Dutch Design mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

7. De koper is verplicht het product aan Florentina Dutch Design te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Florentina Dutch Design zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.  

8. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 

Artikel 10: Overmacht

1. In geval van overmacht is Florentina Dutch Design niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.  

 

Artikel 11: Intellectueel eigendom

De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Florentina Dutch Design, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

(Onder intellectueel eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten)

 

Artikel 12: Links

De site van Florentina Dutch Design kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Florentina Dutch Design geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

Artikel 13: Uw rechten

Heeft u vragen over welke gegevens over u worden verwerkt? Dan kunt u contact opnemen via info@florentinadutchdesingn.nl. Daarnaast kunt u via deze weg verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aangeven. Florentina Dutch Design zal dit zo spoedig mogelijk verwerken.

 

copyright Florentina Dutch Design

© 2017 - 2019 Florentina Dutch Design | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel